Специалности

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ  ПО ТРАНСПОРТ  „ВАСИЛ ДРУМЕВ” ГР. СТРАЖИЦА 

ПРЕДЛАГА  ЗА  2022/2023 УЧЕБНА  ГОДИНА 

ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА / ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО  СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ :

 

За конкурс

"Моята мечтана професия"

 

1.„Експлоатация на автомобилния транспорт"  

(ПРИОРИТЕТНА ЗА ПАЗАРА НА ТРУДА) НОВА ЗА УЧИЛИЩЕТО

Професионално направление: Транспортни услуги

Професия: Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт

спец. 8400701 „Експлоатация на автомобилния транспорт"

- 5 год. срок на обучение

 - дневна форма

 - прием след 7-ми клас

-  трета степен за придобиване на професионална квалификация 

-Завършеното професионално образование се удостоверява с диплома за завършено средно образование

и свидетелство за професионална квалификация

-водачи на МПС – кат.  В  (БЕЗПЛАТНО);

 

2.„Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства”

(ПРИОРИТЕТНА ЗА ПАЗАРА НА ТРУДА)

Професионално направление:

Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства,

Професия: Техник по подемно - транспортна техника,

спец. 5250501 „Подемно-транспортна техника, монтирана на пътно-транспортни средства

 - 5 год. срок на обучение

 - дневна форма

 - прием след 7-ми клас

- водачи на МПС – кат.  В и С  (БЕЗПЛАТНО);

-трета степен за придобиване на професионална квалификация 

- правоспособност за управление на кранове стрелови тип (кранисти);  

- машинисти на подвижни работни площадки (автовишки);

- работа с електрокари и мотокари.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ  ПО ТРАНСПОРТ  „ВАСИЛ ДРУМЕВ” ГР. СТРАЖИЦА 

ПРЕДЛАГА  ЗА  2021/2022 УЧЕБНА  ГОДИНА 

ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА / ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО  СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ :

 

 1.„Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства”

(ПРИОРИТЕТНА ЗА ПАЗАРА НА ТРУДА)

Професионално направление:

Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства,

Професия: Техник по подемно - транспортна техника,

спец. 5250501 „Подемно-транспортна техника, монтирана на пътно-транспортни средства

 - 5 год. срок на обучение

 - дневна форма

 - прием след 7-ми клас

- водачи на МПС – кат.  В и С  (БЕЗПЛАТНО);  

- правоспособност за управление на кранове стрелови тип (кранисти);  

- машинисти на подвижни работни площадки (автовишки);

- работа с електрокари и мотокари.

 

2.Професия 541010 Техник –технолог на хранително вкусова промишленост

Специалност 5410104 Производство на месо, месни продукти и риба

3 СПК

(ПРИОРИТЕТНА ЗА ПАЗАРА НА ТРУДА)      ​

 - 5 год. срок на обучение

 - дневна форма

 - прием след 7-ми клас

- водачи на МПС – кат.  В и С  (на преференциална цена);  

Изучават се предмети от областта на биологията, химията и технология на месопреработването. Ще се оборудва нов кабинет по природни науки.

Технолозите, завършили тази специалност ще могат да работят във всички предприятия и фирми от държавния и частния сектор, ще са запознати с технологичното оборудване по видове и  изискванията към основните суровини, спомагателните и допълнителните материали и технологичния и микробиологичен контрол на производството.

Учениците от специалност „Производство на месо, месни продукти и риба“ паралелно изучават и се запознават със  суровините, технологията на производство и рецептурите за различни видове месни продукти и деликатеси.

 

 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДНЕВНА НА ОБУЧЕНИЕ през учебната 2020/2021 година по следните специалности:

1.„Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства”

- (ПРИОРИТЕТНА ЗА ПАЗАРА НА ТРУДА)

Професионално направление:

Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства,

Професия: Техник по подемно - транспортна техника,

спец. 5250501 „Подемно-транспортна техника, монтирана на пътно-транспортни средства

 - 5 год. срок на обучение

 - дневна форма

 - прием след 7-ми клас

- водачи на МПС – кат.  В и С  (БЕЗПЛАТНО);  

- правоспособност за управление на кранове стрелови тип (кранисти);  

- машинисти на подвижни работни площадки (автовишки);

- работа с електрокари и мотокари.

 

 2. „Спедиция, транспортна и складова логистика”:

 - (ЗАЩИТЕНА) ПН Транспортни услуги, проф.Спедитор - логистик, спец. 8401101

 - 5 год. срок на обучение

 - дневна форма

 - прием след 7-ми клас

 

 3. „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”:                                           

 - ПН Производствени технологии - текстил, облекло, обувки и кожи, проф.Моделиер - технолог на облекло, спец. 5420401

 - 4 год. срок на обучение

 - дневна форма

 - прием след 8-ми клас

- Моделиер-технолог на облекло.

  

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА на обучение след навършени 16 години по специалностите:

1. „Автотранспортна техника”.                                                                                                                 

2. „Производство на облекло от текстил”.

Успешно завършилите придобиват средно образование, II и  III степен на професионална квалификация и възможност да продължат образованието си във висше учебно заведение в страната и чужбина.

Завършилите другите специалности в ПГТ „Васил Друмев” могат да придобият правоспособност за управление на МПС  кат. В и С  на преференциални цени.