Медицински бележки

.    Необходимостта от отсъствие от училище по медицински причини, свързани със заболяване, което налага лечение в домашни условия, провеждане на диагностични или лечебни процедури в амбулаторни условия или други свързани със здравето обстоятелства се удостоверява от лекар в лечебно заведение за първична или специализирана медицинска помощ, център за cпeшнa медицинска помощ или cпeшнo отделение на лечебно заведение за болнична помощ въз основа на данните от анамнезата обективния статус от извършения преглед, резултатите от извършените изследвания и поставената диагноза отразени в медицинската документация:1.1.    амбулаторен лиcт за лечебните заведения за извънболнична помощ;

1.2.    фиш за o6cлужен cпeшнo болен за центровете за cпешна медицинска помощ (Приложение 3 към чл. 15. ал.1, т.1 от Наредба 25 от 04. 1 1.1999r. за оказване на спешна медицинска помощ);

1.3.    Лист за преглед на пациент в консултативно-диагностичния блок/спешното отделение на
лечебното заведение за болнична помощ (Приложепие 2a към чл.20. ал.3 от Наредба 49 от 18.10.2010г. за основните изискваиия, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи).

2.    Необходимостта от отсъствие от училище по медицински причини се документира в отделен документ „Медицинска бележка”, която се попълва и подписва от лекаря. извършил прегледа на ученика и се подпечатва с печата на лекаря и/или лечебното заведение.

3.    В медицинската бележка задължително следва да се вписва номерът и датата на документа по т.1.1- 1.3 за осъществения преглед. Изписването на номера и датата се поставя под конкретно поставената диагноза с посочен код на заболяването, състоянието по Международната класификация на болестите Х ревизия.

4.    Дните, посочени в медицинската бележка, за които е определена необходимостта от отсъствие от училище по медицински причини не може да предхождат датата на извършване на прегледа, посочена в документа по т.1.1-1.3.

5.    В случаите на необходимост от отсъствие от училище след проведено болнично лечение, същата се удостоверява от лекар от лечебното заведение за болнична помощ, провело лечението или общопрактикуващият лекар на ученика въз основа на дадените в епикризата препоръки. В този случай медицинската бележка се издава при спазване на изискванията по т.2-4, като вместо номер н дата на документа по т.1.1-1.3. се посочва номер и/или дата на издадената от лечебното заведение за болнична помощ епикриза.

6.    Лекарите, издали медицинска бележка за удостоверяване на необходимост от отсъствие от училище по медицински причини, следва да предоставят при поискване на контролните opгани на Министерство на здравеопазването (РЗИ и ИAMO) информация за издадените медицински бележки и съответната, свързана с това медицинска документация.

В допълнение към указанията за издаване на медицински бележки е разпоредено да се изписва и УИН ( Уникален идентификационен номер) на медицинското лице, издало бележката.

При необходимост инспекторите на СРЗИ ще осъществяват контрол на издадените медицински бележки, когато се касае за възникнало съмнение от страна на директорите за редовността на издадения документ.

Приложение 1

Образец

МЕДИЦИНСКА БЕЛЕЖКА

 

МЗ-здр. заведение

Име възраст адрес

(не) боледува- диагноза 

№ (вписва се номерът на амбулаторният лист, съответно фиша за медицинско обслужване от спешен екип или на листа за преглед на пациент в спешно отделение на лечебното заведение за

болнична помощ)

нуждае се от

Да послужи пред

Лекар – име, длъжност, подпис 

 

Дата                                                                     Печат

 

гръб

Прекарани инфекциозни заболявания

 

възраст

Контакт с инфекциозни болни

не

да

дата

Диагноза

лекар (п)