НП  „Професионално образование и обучение“

Цели на програмата 

1.Осигуряване на условия за равен достъп до училищно образование и обучение и образователен процес с високо качество и приложимост в съответствие с потребностите на икономиката, насърчаващо развитието на ключови, универсални и професионални умения на всеки ученик чрез създаване на модерна образователна среда и съдържание и надграждане на компетентностите на учителите по професионална подготовка.

2. Осигуряване на материална база в съответствие със съвременните изисквания на пазара на труда чрез финансово ангажиране както на бюджетни средства, така и на съфинансиране от страна на работодателите;

Модул А „Модернизиране на материално-техническата база“