1. Дейност на учебния център

Обучение на водачи на МПС от категория “B” и  “С“

2. Изисквания за записване

За категория „В“

Навършени 17 год. и 9 месеца

Копие на личната карта

Копие от диплома за образование

Снимка - 1 бр.

За категория „С“

Години – 18. (ако курсистът нe e навършил 21 години, за да получи свидетелство за управление е нужно да премине курс за професионална компетентност за шофьори). Лична карта.

Диплома за основно образование.

Свидетелство за управление на МПС от категория "В"

Психологическа годност (психо-тест).

3. Обучение

 Категория „ В“

Обучението по теория задължително преминава през всички фази на учебния процес и се състои от 50 учебни часа с използване на мултимедия за по добро онагледяване на темите от ЗДП. За улеснение на кандидатите за водачи, фирмата ни предлага комплект от тестове, ЗДП, CD и учебник, които се ползват безплатно.

Обучението се провежда както групово, така и индивидуално в удобно за курсиста време. 

След завършване на теоретичното обучение се полага вътрешен изпит по теория, след което курсиста полага изпит пред ДАИ:

Решава  се изпитен тест от общо 45 въпроса, общият брой точки е 97. Ако обучаемият събере 87 точки оценката е ДА.  В случай, че резултата е отрицателен, следва ново явяване на изпит.

Обучението по практика започва след преминаване на тема № 7 ”Маневри” и „Устройство на автомобила” от теоретичното обучение.

Часовете по кормуване са общо 31 на брой с времетраене от 40 мин. Часовете се взимат по двойки така, че е необходимо 15 пъти х 2 учебни часа да се уговорят с инструктора за място и време удобно за курсиста. 

След завършване на практическото обучение се провежда вътрешен изпит по кормуване и следва изпит пред ДАИ.

Практическият изпит пред ДАИ се провежда след успешно положен изпит по теория пред ДАИ. Изпитът по практика пред ДАИ се провежда на същия автомобил, на който е проведено обучението и по същите маршрути, по които са усвоени часовете.

 Категория „С“

Обучението по теория включва:

– Превоз на товари – 8 учебни часа
– Общо устройство на МПС за категория С – 6 учебни часа

В 8 учебни часа  се изучават:

-Правилата относно работното време на екипажите на превозните средства извършващи превоз на товари и използването на тахографите.

-Правилата, отнасящи се до превоза на товари; Документи изисквани при превоз на товари на територията на страната и при международен превоз.

-Факторите, свързани с вида на товара на превозното средство, които оказват влияние върху безопасността на движението. Съоръжения за товарене и разтоварване.

-Договори за превоз на товари.

-Изисквания към МПС във връзка с превоза. Обхват на видимостта в зависимост от габаритите.

-Поведение при пътнотранспортно произшествие и знания за мерките, които трябва да се предприемат във връзка с вида и характера на превозвания товар. Предпазни мерки при свалянето и смяна на колела.

В 6 учебни часа се изучават:

-Основните агрегати, възли и уредби на МПС за категория С, тяхното разположение и предназначение.

-Извършване на задължителни ежедневни прегледи и основни операции, за да се поддържа технически изправен МПС за категория С.

-Основни правила по техника на безопасност.

-Теоретичното обучение се счита за преминато при присъствие на кандидата на не по-малко от 70 % от предвидените за всеки модул учебни часове.

-Практическо обучение

В 20 учебни часа  се изучават:

-Подготовка на МПС за категория С за безопасно управление.

-Работа с органите за управление и маневриране с МПС за категория С.

-Безопасно управление на МПС за категория С при различните пътни условия.

След приключване на задължителното обучение кандидатите полагат вътрешни изпити и изпити пред ОО „АА“ (ДАИ) за всеки един от двата модула.

4. Учители по професионална подготовка и преподаватели по учебна практика:

Петър Стоянов Петров – преподавател кормилна практика категория „В“ и категория „С“

Анатолий Стефанов Йорданов - Преподавател по теоретично обучение и кормилна практика категория „В“ и категория „С“

инж. Цветомир Йорданов Цонев – Преподавател по теоретично обучение и кормилна практика категория „В“