Мисия и визия

Мисия на училището

Мисията на ПГТ „Васил Друмев” е да осигурява съвременна, модерна и професионална подготовка на висококвалифицирани, конкурентноспособни, търсени кадри, способни да се реализират в условията на пазарна икономика.

 

Визия на училището

ПГТ „Васил Друмев” се утвърждава като конкурентноспособно училище, което ангажира, подпомага и окуражава учениците да развиват личностни качества и да усвоят професионални компетентности, съответстващи на потребностите на съвременния живот; училище с непрекъснато обновяваща се модерна материална база със съвременни технологии и интерактивни методи на преподаване; училище, в което постоянно се усъвършенстват професионалните умения на педагозите и е обособена общност от ученици, учители и родители, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешките ценности.