На 08.06.2022г. медиатора по проекта към училище Юлия Бозова участва в събитие кръгла маса на тема „ Добри практики в областта на приобщаващото образование и образователната интеграция на учениците от етническите малцинства и техните родители", което беше организирано в рамките на проект „Подкрепа за успех“ от СУ "Св.Климент Охридски" в с.Камен. На информационното събитие тя представи своята работа с учениците от уязвимите групи и родителите им, като наблегна на дейностите за интегрирането им в училището и за предотвратяване на безпричинните отсъствия и ранните бракове.Запозна присъстващите с добрите практики, чрез представена презентация.