Обществен съвет

На основание чл. 259, ал.1 от Закон за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, чл.14, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата /ПСУДОСДГУ/, във връзка с изтичане на срока на поименния състав на Обществения съвет при ПГТ "Васил Друмев", гр.Стражица съгласно Заповед №РД06-113/06.02.2019 г. на Началника на РУО – В.Търново и Протокол № 1/14.Х.2019г. от събрание на родителите за избор на представители на Обществен съвет при ПГТ "Васил Друмев" е променен състава на Обществения съвет,  както следва:

инж. Катя Василева - Представител на МОН в ОС

д-р Боянка Димитрова - Резервен представител на МОН в ОС

Стефка Вълчева Кабакчиева - Председател на ОС

Ирена Руменова Рачкова - Секретар на ОС

Зорница Петева Петкова - Член на ОС

Марин Петров  - Представител на работодателите

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Правомощия на обществения съвет

I. Относно дейността на иституцията:
1.Одобрява стратегията за развитие на училището.
2.Участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и при обсъждане на избора на ученически униформи.
3.Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията.
4.Съгласува училищния учебен план.
5.Дава становище по училищния план-прием и др.

II. Относно финансовата дейност:
1.Дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му.
2.Съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета.
3. В срок до 31 март на текущата година директорът представя на обществения съвет проекта на бюджет на училището за становище.
4. Към проекта на бюджет директорът прилага обяснителна записка с информация за: 1. очакваните приходи и разходи по видове; …
5. Директорът е длъжен да представи мотивиран отговор по всяко конкретно предложение, в случай че съответното предложение не е прието и не е намерило отражение в проекта на бюджет.

III. Други:
1. Участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността "директор" в държавните и общинските училища.
2. Участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите.
3. Сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове.
4. Участва с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.