Графици /съгласно Наредба за приобщаващо образование/

График за консултиране по учебни предмети за 2021/2022 учебна година

График за провеждане на II ЧК за 2021/2022 учебна година

График за дежурство през I учебен срок на 2021/2022 учебна година

График за дежурство през II учебен срок на 2021/2022 учебна година