Занимания по интереси (Национално финансиране)

2019/2020 учебна година

Химията лесна и интересна

Ръководител на група "Химията лесна и интересна" - Пролетинка Димитрова Георгиева

Основна цел: Развиване и надграждане на знания и умения по химия, извършване на експериментални опити, включване в занимателни игри и запознаване с приложението на химията в нашия живот.


Мултимедийна програма

Ръководител на група “"Мултимедийна програма"” -  Наташа Илиева Христова-Георгиева

Основна цел: Запознаване с различни от изучаваните в 9 клас компютърни програми; провокиране на учениците за проучване, систематизиране и подреждане на информация с възможностите на ИТ; формиране на презентационни умения, развиване на социални компетенции.


Модерно кожарство

Ръководител на група “"Модерно кожарство"” - инж. Росица Митева Семова

Основна цел: Запознаване с основните свойства и характеристики на кожата и използването й за производство на потребителски стоки.