Aрхив

Училищни документи, валидни за учебната 2019 - 2020 година.

1. Етичен кодекс

2. Стратегия за развитие на училището (2016-2020).

3. Правилник на дейността на училището.

4. Бюджет на училището за 2019 година.

5. УУП 2019-2020 година.

6. Форми на обучение.

7. Годишен план за дейността на училището.

8. Мерки за повишаване качеството на образование.

9. Програма за превенция на ранното напускане на училище.

10. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи.

Инфо 138 - приемане и преместване-1

Инфо 141 - диплома-1

Инфо 143 - валидиране

Инфо 147 - служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1-1

Инфо 148 - издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2

Инфо 149 - проверка способности-1

Инфо 153 - дубликати.docx

Инфо 154 - удостов. проф. обучение и СПК

Инфо 155 - удост. свидет валидиране проф. квалиф.

Инфо 156 - европейско прил дипл. СО

Инфо 156 - европейско прил. проф. квалиф.

 Училищни документи, валидни за учебната 2018 - 2019 година.

1. Правилник на дейността на училището.

2. Стратегия за развитие на училището (2016-2020).

3. Бюджет на училището за 2017 година.

4. График класни работи за първи учебен срок за учебната 2018-2019 г. 

5. Седмично разписание на часовете за първия учебен срок на 2018 - 2019 г.

6. График за работата на МО

7. График на класни и контролни работи за втория учебен срок на 18/19

8. Седмична програма за втория учебен срок - 18/19

9. График за дежурствата на учителите през втория учебен срок